Transformacja fal

Z chwilą zbliżania się do brzegu fala morska ulega przekształceniom (transformacji), polegającym na zmianie jej parametrów i kierunku. Wraz ze zmniejszającą się głębokością dna ulega zmniejszeniu długość fali, natomiast wysokość wzrasta, przy jednoczesnym wyostrzeniu się grzbietów i spłaszczeniu dolin fali. Tak przeobrażona fala regularna dochodzi do charakterystycznego punktu, zwanego głębokością krytyczną wody, gdzie ulega załamaniu i rozbiciu, przy czym zjawisku temu towarzyszy powstanie grzywacza. Po załamaniu fala przekształca się w tzw. falę przebojową, w której cząstki wody nie zataczają już orbit zamkniętych, ale znajdują się w ruchu postępowym, stąd falowanie w strefie brzegowej (po wystąpieniu przyboju) przestaje mieć charakter oscylacyjny, przechodząc w translacyjny (przenoszony). Fale oscylacyjne, zarówno wymuszone jak i swobodne ze względu na prze- suwanie się ich grzbietów w określonym kierunku nazywa się falami progresywnymi (postępującymi). Gdy fale te, jako fale nierozbite, natrafiają na pionową względnie bardzo stromą przeszkodę ulegają odbiciu. W przypadku prostopadłego kierunku nabiegania fali w stosunku do ściany, następuje odbicie ściśle w kierunku przeciwnym (pod kątem prostym) wywołując w wyniku interferencji powstanie tzw. fali stojącej. Wysokość wahania fali stojącej może osiągnąć podwójną wysokość fali zwykłej, podchodzącej do przeszkody, natomiast wzniesienie poziomu falowania może wzrosnąć czterokrotnie. Gdy fala podchodzi do przeszkody pod kątem ostrym, wówczas na skutek odbicia i powstałej interferencji z falą – nadchodzącą tworzy się tzw. fala stłoczona (clapotis), bardzo krótka i stroma. Gdy ściana jest nachylona pod pewnym kątem do poziomu, to wówczas w zależności od nachylenia może dochodzić do częściowego odbicia i załamania się fali, aż do całkowitego załamania się fali na ścianie (praktycznie następuje to dla ścian nachylonych pod kątem mniejszym od 45° do poziomu) . Fala, zbliżając się ukośnie do linii brzegowej i przechodząc nad stopniowo spłycającym się dnem ulega pewnemu zniekształceniu, polegającemu na zmniejszaniu się bliżej brzegu kąta pomiędzy linią grzbietową fali a linią brzegu. Zjawisko to nosi nazwę refrakcji. [patrz też: płytki na płycie osb, głębokość przemarzania, gascolt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt głębokość przemarzania płytki na płycie osb