Posts Tagged ‘pxf cennik’

Siły naporu i uderzenia hydrodynamicznego

Saturday, September 14th, 2019

Siły naporu i uderzenia hydrodynamicznego znacznie się od siebie różnią i w zasadzie stanowią dwa skrajne przypadki, między którymi zawarta jest cała gama sił o charakterze mieszanym, posiadających cechy zarówno naporu jak i uderzenia. Pionowy rozkład naporu (parcia) hydrodynamicznego w momencie występowania maksymalnej rzędnej grzbietu fali. Dla sporządzenia takiego wykresu,; umożliwiającego określenie obciążeń hydrodynamicznych działających na budowlę należy wyznaczyć trzy charakterystyczne parametry: maksymalne wzniesienie grzbietu fali nad poziomem spokoju (zo), maksymalną rzędną parcia w poziomie spokoju (Pmax) oraz w poziomie dna (Pa). W przypadku fal o charakterze ciągłym moment występowania maksimum ciśnienia hydrodynamicznego w poziomie spokoju pokrywa się z momentem występowania maksimum grzbietu fali (niezależnie od stopnia interferencji). Pionowy rozkład ciśnień jest w zasadzie nieliniowy, jednak dla celów praktycznych przyjmuje się, że zmiana ciśnień przebiega wzdłuż linii prostej. Sam proces uderzenia fali, mający charakter krótko- trwały może przebiegać różnie, dając też różne wartości obciążeń. W obliczeniach praktycznych wybiera się wypadek najniekorzystniejszy, który występuje przy uderzeniu fali o budowlę pionowym frontem, bez udziału amortyzującej poduszki po- wietrznej (która zwykle tworzy się między masą wody a powierzchnią ściany). Dla wyznaczenia maksymalnego obciążenia hydrodynamicznego pochodzącego od uderzenia fali wyznacza się tzw. powierzchnię impulsu Aimp, stanowiącą pole trójkąta o podstawie równej czasowi trwania impulsu tA i wysokości odpowiadającej maksymalnej rzędnej ciśnienia hydrodynamicznego Pmax. Ogólnie pionowy rozkład ciśnień hydrodynamicznych przy uderzeniu podobny jest do rozkładu sił naporu. Wartość sił działających na budowlę zależy ponadto od rodzaju fali i związanej z tym w pewnym stopniu wielkości jej parametrów. Dlatego też, szczególnie dla fal w strefie transformacji, należy dobrać odpowiednią metodę obliczeń, ponieważ siły o innej wielkości wywiera fala sinusoidalna czy trochoidalna, a inne np. fala knoidalna lub samotna. [przypisy: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Wyznaczanie wartości uderzenia fali na budowlę sztywną o ścianie pionowej lub stromej

Saturday, September 14th, 2019

Podczas oddziaływania na budowlę fal rozbitych, należy rozróżnić dwa podstawowe przypadki uderzenia fali, dające różne wielkości ciśnień hydrodynamicznych: – fala rozbija się w pewnej odległości od budowli (załamanie następuje przy H < Hkr), zbliżając się do niej na dłuższej drodze jako fala przybojowa bez dalszego załamywania się; – fala rozbija się u podnóża budowli, znajdującej się na głębokości H < Hkr. Uderzenie fal przybojowych W przypadku, gdy fala ulega załamaniu w odległości nie mniejszej niż L od budowli, można stosować metodę Dżunkowskiego. Wykres ciśnienia wody na ścianę w wyniku uderzenia fali przybojowej przedstawia się w postaci trapezu, złożonego z prostokąta o podstawie Pr i wysokości H (od dna morza do poziomu spokoju) oraz trójkąta o podstawie Pr i wysokości Z mierzonej od poziomu spokoju do wierzchu wytrysku fali. W przybliżeniu wartość ciśnienia Pr = 0,09w2 [kPa] Jeżeli wytrysk sięga ponad koronę budowli, do obliczenia całkowitego obciążenia hydrodynamicznego uwzględnia się jedynie część trapezową otrzymanego trójkąta (poniżej poziomu wierzchu korony). W obliczeniach nie uwzględnia się ponadto hydro- statycznego ciśnienia z drugiej strony budowli. …read more

Widownia amfiteatralna

Wednesday, September 11th, 2019

Widownia amfiteatralna, składająca się z 14 rzędów, o konstrukcji żelbetowej zamknięta jest sceną o wymiarach 6 X 11,30 m, pozwalająca poza wyświetlaniem filmów na urządzenie imprez teatralno-wokalnych i choreograficznych Ściany fundamentowe wylewane ze żwirobetonu mają zmienną wysokość dostosowaną do kształtu dachu w taki sposób, że ściany boczne, pomimo zmiennego spadku dachu wzdłuż budynku, wykonane są z jednakowej długości 4metrowych pionowych elementów fałdowych o ciężarze 840 kG. Elementy ustawione są złączami do wewnątrz, tworząc gotową fakturę zewnętrzną elewacji .Od wewnątrz ściana ocieplona jest warstwą złożoną z bloczków z lekkiego betonu i pokryta materiałem dźwiękochłonnym. Przestrzenie fałd, zamknięte w ten sposób, wyzyskane są na przeprowadzenie instalacji, częściowo zaś na wentylację. Elementy fałdowe ujęte są u góry oczepem w kształcie gzymsu, na którym opiera się przekrycie stropodachu, utworzone z szeregu belek o długości 16 m, składających się każda z 4 elementów fałdowych o długości 4 m, sprężonych kablami. Stropodach dostosowany do pochylenia widowni wznosi się od sceny ku kabinie projekcyjnej, a następnie opada w kierunku elementu wejściowego. …read more

Zastosowanie zelbetu do calej konstrukcji.

Wednesday, September 11th, 2019

Takie rozwiązanie pozwala zachować dwuwarstwowość powłoki z zastosowaniem siatki usztywnień wykonanych w postaci pełnych ścianek żelbetowych. Wybór tej koncepcji uzasadniały również następujące przesłanki: a) dobra izolacja akustyczna dachu, b) możność prowadzenia w dowolnym kierunku przewodów instalacji elektrycznej, c) łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich miejsc dachu, d) łatwość zawieszania ciężarów dzięki otworom przewidzianym w dolnej płycie powłoki, f) możność zainstalowania ogrzewania powietrznego z przewodami ogrzewczymi rozmieszczonymi między płytami powłoki. Obydwie płyty powłoki zaprojektowano o grubości 6,5 cm (ogólna sprowadzona ilość betonu wynosi 17 cm) przy odstępie ścianek 1,80 m w kluczu i 2,40 m przy podporach . Aby zapobiec wyboczeniu i osiągnąć dla poszczególnych płyt współczynnik pewności przynajmniej taki, jak dla całej powłoki, obie płyty zostały pofalowane w kierunku poprzecznym, przy czym szerokość fali wynosi w kluczu 7 m w kierunku wezgłowia natomiast zmniejsza się do 3 m, przy jednoczesnym wzroście grubości powłoki. Jest to konieczne do zachowania naprężeń w granicach dopuszczalnych, pomimo zmniejszenia szerokości fali i zwiększenia sił normalnych. …read more

Kino panoramiczne w Szczecinie

Wednesday, September 11th, 2019

(architekt A. Korzeniowski, konstruktor A. Malecki). Konstrukcja tego kina charakteryzuje się dużą zwartością bryły ze względu na szczupłość parceli. Przedstawiono rzut poziomy widowni oraz przekrój podłużny i poprzeczny konstrukcji. …read more

Hala Kongresowa w Berlinie.

Tuesday, September 10th, 2019

Halę Kongresową w Berlinie o przekryciu wiszącym zbudowano w roku 1957 . Jest ona wkładem Ameyki do Interbau. Zaprojektował ją architekt Hugh A. Stubbins z Cambridge (Mussachussets USA) wykorzystując ideę M. Nowickiego, autora słynnej hali w Raleigh, której hala berlińska jest niemal identycznym powtórzeniem. …read more

Arena Cyrku Panstwowego w Bukareszcie

Tuesday, September 10th, 2019

(projekt wykonany przez zespół pod kierownictwem architekta N. Porumbescu i konstruktora inż. Ad. Lupescu, Instytut Projektowania w Bukareszcie). Arenę założono na tradycyjnym układzie kolistym; dookoła niej rozwijają się pierścieniowo stopnie amfiteatru z radialnie rozłożonymi schodkami i wieńcem lóż. …read more

Scieki przemyslowe

Sunday, September 8th, 2019

Woda czysta jest w cienkich warstwach bezbarwna, w grubszych natomiast ma barwę niebieskawą. Zawartość wapna nadaje wodzie barwę o odcieniu zielonym; ciemnozielone jeziora występują tylko na czysto wapiennym podłożu. Substancje próchniczne nadają wodzie wypływającej z lasów lub torfowisk barwę żółtawą, brunatną, a niekiedy prawie czarną. Domieszka gliny w postaci koloidalnej wpływa na opalizację. Nawozy organiczne (przede wszystkim gnojówka) zabarwiają wodę na kolor żółty. …read more

Przezroczystosc wody zalezy od stopnia jej metnosci

Sunday, September 8th, 2019

Obecność różnych ciał (zawiesiny, koloidy) w czystej wodzie zmniejsza jej przezroczystość. Przezroczystość wody zależy od stopnia jej mętności. W warunkach polowych do pomiaru przezroczystości używa się płytki Secchiego. Jest to biała płytka 20 X 20 cm, zawieszona w położeniu poziomym na łańcuszku zaopatrzonym w podziałkę centymetrową. Płytkę zanurza, się na taką głębokość, aż zaniknie jej wyraźna widzialność. …read more

Wydajnosc zródla

Friday, September 6th, 2019

Wody źródlane I Źródła o dużej wydajności występują wyjątkowo. Np. w Biskupicach, pod Miechowem, dwa źródła o wydajności około 230 i 200 l/sek, w Gołczy koło Miechowa – źródło o wydajności ok. 130 l/s, w Pazurku, między Olkuszem a Wolbromiem – 30 l/sek, w Regulicach, w powiecie chrzanowskim w pobliżu Krakowa, jedno ze źródeł ma średnią wydajność 36 lIsek; trzy inne (sąsiednie) 25, 10 i 4 l/sek. Wydajność źródła w Zakrzówku w powiecie kraśnickim wynosi ok. …read more