Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Maszyna S.Frugoni Vi La Spezi

Monday, February 26th, 2018

Wydaje się, że do robót najlepiej nadają się maszyny tego typu, jak skonstruowana przez firmę S.Frugoni Vi La Spezi we Włoszech maszyna wycinająca wprost ze skały odpowiedniego wymiaru elementy kamienne. Przy zastosowaniu tego typu maszyny, obróbka polegałaby jedynie na wycięciu bruzd na kable sprężając. Pierwszą w Polsce próbą zastosowania konstrukcji z kamienia sprężonego jest wykonany w 1958 r., niewielki mostek drogowy o rozpiętości 5,00 m w miejscowości Gatka koło Suchedniowa. Mostek ten wykonano wg projektu mgr. inż. j.Pietrzykowskiego z elementów z granitu strzegomskiego wymiarów 24x40xl00 cm. słabszej strukturze są przede wszystkim atakowane przez czynniki korodujące, które na nich koncentrują swoją niszczącą działalność. W konstrukcji sprężonej obniżenie wytrzymałości jednego elementu decydować może o wytrzymałosci całej konstrukcji tak, jak wytrzymałość najsłabszego ogniwa decyduje o wytrzymałości łańcucha. Znane konstruktorom zjawisko pełzania zachodzące w betonach nie jest dotychczas dostatecznie zbadane w stosunku do kamienia naturalnego, wiadomo jednak że kamień jak zresztą i inne materiały, odkształca się pod działaniem sił ściskających. Gdy siła śc iskająca działa trwale, następują z bieg i em czasu dodatkowe odkształcenia opóźnione, które w pewnych wypadkach mogą być nawet większe od odkształceń początkowych. Te odkształcenia opóźnione mogą być szczególnie szkodliwe, gdy występują w elementach bardziej od innych dotkniętych korozją. Jeżeli długość konstrukcji skraca się wskutek powstających od kształceń , skracają się również pręty stalowe. Wstępne naprężenia maleją i następuje zwichnięcie koncepcji konstrukcyjnej. Tak więc kamień na elementy konstrukcji wstępnie sprężonych powinien być wybierany z warstw skalnych wyrożniających się jednorodnością struktury, a próbki kontrolne powinny być badane zarówno okresowo jak przy każdej zauważonej w skale zmianie. [więcej w: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Ścisla kontrola materiału

Monday, February 26th, 2018

Scisła kontrola materiału powinna być prowadzona zarówno w zakładach obróbczych i na samej budowie przy odbiorze gotowych elementów. Sprawa wewnętrznych spękań w blokach kamiennych nie nastręcza większych obaw i trudności. Każdy doświadczony Skalnik z dużą dozą prawdopodobieństwa rozezna po dźwięku kamienia, czy jest on zagłuszony przez wewnętrzne spękanie, czy też jest od nich wolny. W wypadku przepuszczenia bloku sztychowego wada ujawni się przy przecieraniu bloku lub przy dalszej obróbce. Gdyby nawet, mimo prowadzonej kontroli do składu konstrukcji dostał się element z ukrytym pęknięciem, to w przypadku gdy przebiega ono w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania sił ściskających, nie stanowi większego problermu niż dodatkowy styk, który według wszelkiego prawdopodobieństwa może zabliźniać się i zlikwidować pod wpływem ciśnienia. Jedynie ukryte spękania przebiegające w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania ujemnych należy ich wysoka nasiąkliwość i znaczne, dochodzące do 50 obniżenie wytrzymałości na sciskanie w stanie zawilgocenia. Do stron dodatnich należy niedostatecznie jeszcze zbada- na naukowo właściwość twardnienia z czasem wapieni lekkich, użytych i pracujących w warunkach chroniących je przed stałym zawilgacaniem i umożliwiających jednocześnie wydzielanie wilgo- ci skalnej na zewnątrz. Rozwiązanie problemu użycia wapieni lekkich i słabszych piaskowców w konstrukcjach wstępnie sprężonych zależy w, dużym stopniu od znalezienia i opracowania metod impregnacji chroniących kamień przed zawilgacaniem z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiających transpirację wilgoci skalnej na zewnątrz. Badania prowadzone w kraju d o p owa dz iły już do pozytywnych w tym względzie wyników. Preparaty impregnujące oparte,na związkach silikonianu sodu i potasu,względnie metakrylanu metylu wykazały pełną skuteczność w próbach laboratoryjnych i półtechnicznych. [patrz też: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]