Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

Siły naporu i uderzenia hydrodynamicznego

Thursday, February 22nd, 2018

Siły naporu i uderzenia hydrodynamicznego znacznie się od siebie różnią i w zasadzie stanowią dwa skrajne przypadki, między którymi zawarta jest cała gama sił o charakterze mieszanym, posiadających cechy zarówno naporu jak i uderzenia. Pionowy rozkład naporu (parcia) hydrodynamicznego w momencie występowania maksymalnej rzędnej grzbietu fali. Dla sporządzenia takiego wykresu,; umożliwiającego określenie obciążeń hydrodynamicznych działających na budowlę należy wyznaczyć trzy charakterystyczne parametry: maksymalne wzniesienie grzbietu fali nad poziomem spokoju (zo), maksymalną rzędną parcia w poziomie spokoju (Pmax) oraz w poziomie dna (Pa). W przypadku fal’ o charakterze ciągłym moment występowania maksimum ciśnienia hydrodynamicznego w poziomie spokoju pokrywa się z momentem występowania maksimum grzbietu fali (niezależnie od stopnia interferencji). Pionowy rozkład ciśnień jest w zasadzie nieliniowy, jednak dla celów praktycznych przyjmuje się, że zmiana ciśnień przebiega wzdłuż linii prostej. Sam proces uderzenia fali, mający charakter krótko- trwały może przebiegać różnie, dając też różne wartości obciążeń. W obliczeniach praktycznych wybiera się wypadek najniekorzystniejszy, który występuje przy uderzeniu fali o budowlę pionowym frontem, bez udziału amortyzującej poduszki po- wietrznej (która zwykle tworzy się między masą wody a powierzchnią ściany). Dla wyznaczenia maksymalnego obciążenia hydrodynamicznego pochodzącego od uderzenia fali wyznacza się tzw. powierzchnię impulsu Aimp, stanowiącą pole trójkąta o podstawie równej czasowi trwania impulsu tA i wysokości odpowiadającej maksymalnej rzędnej ciśnienia hydrodynamicznego Pmax. Ogólnie pionowy rozkład ciśnień hydrodynamicznych przy uderzeniu podobny jest do rozkładu sił naporu. Wartość sił działających na budowlę zależy ponadto od rodzaju fali i związanej z tym w pewnym stopniu wielkości jej parametrów. Dlatego też, szczególnie dla fal w strefie transformacji, należy dobrać odpowiednią metodę obliczeń, ponieważ siły o innej wielkości wywiera fala sinusoidalna czy trochoidalna, a inne np. fala knoidalna lub samotna. [przypisy: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Wyznaczanie wartości uderzenia fali na budowlę sztywną o ścianie pionowej lub stromej

Thursday, February 22nd, 2018

Podczas oddziaływania na budowlę fal rozbitych, należy rozróżnić dwa podstawowe przypadki uderzenia fali, dające różne wielkości ciśnień hydrodynamicznych: – fala rozbija się w pewnej odległości od budowli (załamanie następuje przy H < Hkr), zbliżając się do niej na dłuższej drodze jako fala przybojowa bez dalszego załamywania się; – fala rozbija się u podnóża budowli, znajdującej się na głębokości H < Hkr. Uderzenie fal przybojowych W przypadku, gdy fala ulega załamaniu w odległości nie mniejszej niż L od budowli, można stosować metodę Dżunkowskiego. Wykres ciśnienia wody na ścianę w wyniku uderzenia fali przybojowej przedstawia się w postaci trapezu, złożonego z prostokąta o podstawie Pr i wysokości H (od dna morza do poziomu spokoju) oraz trójkąta o podstawie Pr i wysokości Z mierzonej od poziomu spokoju do wierzchu wytrysku fali. W przybliżeniu wartość ciśnienia Pr = 0,09w2 [kPa] Jeżeli wytrysk sięga ponad koronę budowli, do obliczenia całkowitego obciążenia hydrodynamicznego uwzględnia się jedynie część trapezową otrzymanego trójkąta (poniżej poziomu wierzchu korony). W obliczeniach nie uwzględnia się ponadto hydro- statycznego ciśnienia z drugiej strony budowli. Pewną modyfikację metody Dżunkowskiego wprowadził Płakida. Wykres ciśnień hydrodynamicznych wg jego propozycji podano na rysunku 1.20. Parametry wykresu parcia oblicza się następująco: Z= h Po max = 1,5 yh. Uderzenie fal rozbijających się u podnóża budowli W przypadku załamywania się progresywnej fali oscylacyjnej dopiero u podnóża budowli (gdzie H < Hkr), stosować można znaną metodę Hiroi, według którego ciśnienie wody na ścianę spowodowane jest prędkością wody spadającej wraz z załamującym się grzbietem fali. Wykres parcia od podnóża budowli do poziomu wierzchu grzbietu łamiącej się fali posiada kształt prostokąta. [więcej w: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]