Posts Tagged ‘odległość szamba od granicy’

Siły naporu i uderzenia hydrodynamicznego

Saturday, December 22nd, 2018

Siły naporu i uderzenia hydrodynamicznego znacznie się od siebie różnią i w zasadzie stanowią dwa skrajne przypadki, między którymi zawarta jest cała gama sił o charakterze mieszanym, posiadających cechy zarówno naporu jak i uderzenia. Pionowy rozkład naporu (parcia) hydrodynamicznego w momencie występowania maksymalnej rzędnej grzbietu fali. Dla sporządzenia takiego wykresu,; umożliwiającego określenie obciążeń hydrodynamicznych działających na budowlę należy wyznaczyć trzy charakterystyczne parametry: maksymalne wzniesienie grzbietu fali nad poziomem spokoju (zo), maksymalną rzędną parcia w poziomie spokoju (Pmax) oraz w poziomie dna (Pa). W przypadku fal o charakterze ciągłym moment występowania maksimum ciśnienia hydrodynamicznego w poziomie spokoju pokrywa się z momentem występowania maksimum grzbietu fali (niezależnie od stopnia interferencji). Pionowy rozkład ciśnień jest w zasadzie nieliniowy, jednak dla celów praktycznych przyjmuje się, że zmiana ciśnień przebiega wzdłuż linii prostej. Sam proces uderzenia fali, mający charakter krótko- trwały może przebiegać różnie, dając też różne wartości obciążeń. W obliczeniach praktycznych wybiera się wypadek najniekorzystniejszy, który występuje przy uderzeniu fali o budowlę pionowym frontem, bez udziału amortyzującej poduszki po- wietrznej (która zwykle tworzy się między masą wody a powierzchnią ściany). Dla wyznaczenia maksymalnego obciążenia hydrodynamicznego pochodzącego od uderzenia fali wyznacza się tzw. powierzchnię impulsu Aimp, stanowiącą pole trójkąta o podstawie równej czasowi trwania impulsu tA i wysokości odpowiadającej maksymalnej rzędnej ciśnienia hydrodynamicznego Pmax. Ogólnie pionowy rozkład ciśnień hydrodynamicznych przy uderzeniu podobny jest do rozkładu sił naporu. Wartość sił działających na budowlę zależy ponadto od rodzaju fali i związanej z tym w pewnym stopniu wielkości jej parametrów. Dlatego też, szczególnie dla fal w strefie transformacji, należy dobrać odpowiednią metodę obliczeń, ponieważ siły o innej wielkości wywiera fala sinusoidalna czy trochoidalna, a inne np. fala knoidalna lub samotna. [przypisy: cyprysik groszkowy filifera aurea, pxf cennik, odległość szamba od granicy ]

Wyznaczanie wartości uderzenia fali na budowlę sztywną o ścianie pionowej lub stromej

Saturday, December 22nd, 2018

Podczas oddziaływania na budowlę fal rozbitych, należy rozróżnić dwa podstawowe przypadki uderzenia fali, dające różne wielkości ciśnień hydrodynamicznych: – fala rozbija się w pewnej odległości od budowli (załamanie następuje przy H < Hkr), zbliżając się do niej na dłuższej drodze jako fala przybojowa bez dalszego załamywania się; – fala rozbija się u podnóża budowli, znajdującej się na głębokości H < Hkr. Uderzenie fal przybojowych W przypadku, gdy fala ulega załamaniu w odległości nie mniejszej niż L od budowli, można stosować metodę Dżunkowskiego. Wykres ciśnienia wody na ścianę w wyniku uderzenia fali przybojowej przedstawia się w postaci trapezu, złożonego z prostokąta o podstawie Pr i wysokości H (od dna morza do poziomu spokoju) oraz trójkąta o podstawie Pr i wysokości Z mierzonej od poziomu spokoju do wierzchu wytrysku fali. W przybliżeniu wartość ciśnienia Pr = 0,09w2 [kPa] Jeżeli wytrysk sięga ponad koronę budowli, do obliczenia całkowitego obciążenia hydrodynamicznego uwzględnia się jedynie część trapezową otrzymanego trójkąta (poniżej poziomu wierzchu korony). W obliczeniach nie uwzględnia się ponadto hydro- statycznego ciśnienia z drugiej strony budowli. …read more

Widownia amfiteatralna

Wednesday, December 19th, 2018

Widownia amfiteatralna, składająca się z 14 rzędów, o konstrukcji żelbetowej zamknięta jest sceną o wymiarach 6 X 11,30 m, pozwalająca poza wyświetlaniem filmów na urządzenie imprez teatralno-wokalnych i choreograficznych Ściany fundamentowe wylewane ze żwirobetonu mają zmienną wysokość dostosowaną do kształtu dachu w taki sposób, że ściany boczne, pomimo zmiennego spadku dachu wzdłuż budynku, wykonane są z jednakowej długości 4metrowych pionowych elementów fałdowych o ciężarze 840 kG. Elementy ustawione są złączami do wewnątrz, tworząc gotową fakturę zewnętrzną elewacji .Od wewnątrz ściana ocieplona jest warstwą złożoną z bloczków z lekkiego betonu i pokryta materiałem dźwiękochłonnym. Przestrzenie fałd, zamknięte w ten sposób, wyzyskane są na przeprowadzenie instalacji, częściowo zaś na wentylację. Elementy fałdowe ujęte są u góry oczepem w kształcie gzymsu, na którym opiera się przekrycie stropodachu, utworzone z szeregu belek o długości 16 m, składających się każda z 4 elementów fałdowych o długości 4 m, sprężonych kablami. Stropodach dostosowany do pochylenia widowni wznosi się od sceny ku kabinie projekcyjnej, a następnie opada w kierunku elementu wejściowego. …read more

Zastosowanie zelbetu do calej konstrukcji.

Wednesday, December 19th, 2018

Takie rozwiązanie pozwala zachować dwuwarstwowość powłoki z zastosowaniem siatki usztywnień wykonanych w postaci pełnych ścianek żelbetowych. Wybór tej koncepcji uzasadniały również następujące przesłanki: a) dobra izolacja akustyczna dachu, b) możność prowadzenia w dowolnym kierunku przewodów instalacji elektrycznej, c) łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich miejsc dachu, d) łatwość zawieszania ciężarów dzięki otworom przewidzianym w dolnej płycie powłoki, f) możność zainstalowania ogrzewania powietrznego z przewodami ogrzewczymi rozmieszczonymi między płytami powłoki. Obydwie płyty powłoki zaprojektowano o grubości 6,5 cm (ogólna sprowadzona ilość betonu wynosi 17 cm) przy odstępie ścianek 1,80 m w kluczu i 2,40 m przy podporach . Aby zapobiec wyboczeniu i osiągnąć dla poszczególnych płyt współczynnik pewności przynajmniej taki, jak dla całej powłoki, obie płyty zostały pofalowane w kierunku poprzecznym, przy czym szerokość fali wynosi w kluczu 7 m w kierunku wezgłowia natomiast zmniejsza się do 3 m, przy jednoczesnym wzroście grubości powłoki. Jest to konieczne do zachowania naprężeń w granicach dopuszczalnych, pomimo zmniejszenia szerokości fali i zwiększenia sił normalnych. …read more