Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa biała’

Obciążenia hydrodynamiczne budowli

Wednesday, February 21st, 2018

Biorąc pod uwagę wielką liczbę możliwych przypadków obciążenia hydrodynamicznego budowli, istnieje w związku z tym również duża liczba różnych metod teoretycznych, półempirycznych, a nawet empirycznych wyznaczania sił pochodzących od naporu lub uderzenia fali. W ostatnich czasach rozwinęły się ponadto tzw. metody stochastyczne, które wychodzą z bezpośrednich wyników obserwacji i pomiarów przeprowadzonych na modelach w laboratorium lub też na morzu. W kolejnych punktach przedstawiono nowsze metody (względnie te, które nie straciły na aktualności) wyznaczania obciążeń hydrodynamicznych na budowle morskie. Ograniczono się do podania wzorów podstawowych, umożliwiających praktyczne obliczenie sił naporu i uderzenia fali, na budowle o ścianach pełnych. Bardziej rozbudowaną teorię oraz wyprowadzenie wzorów znaleźć można m. in. w pracach. Wyznaczanie wartości naporu fali na budowlę sztywną o ścianie pionowej lub stromej. Zo oznacza maksymalne wzniesienie powierzchni na budowlę o ścianie pionowej Przy wyznaczaniu powyższych trzech podstawowych parametrów wykresu obciążenia hydrodynamicznego należy rozpatrzyć następujące rodzaje falowania, mogące wystąpić w strefie posadowienia budowli): a) fale oscylacyjne sinusoidalne oraz typu Michea, b) fale knoidalne i samotne. Wyboru odpowiedniej metody obliczeń, właściwej danemu rodzajowi falowania i zależnej od wzajemnego stosunku parametrów fali (h, L) oraz głębokości dna akwenu przed budowlą (H) można dokonać na podstawie wykresu podanego wg Drueta. Falochrony oblicza się z reguły na największy napór fali, jaki występuje w przypadku pełnego odbicia, dlatego też poniżej podano przede wszystkim wzory na obliczanie maksymalnych ciśnień d1a fali stojącej. [przypisy: beton na ścianę, Bloczki betonowe, listwa przypodłogowa biała ]

TEATRY, KINA I HALE IMPREZ MASOWYCH

Wednesday, February 21st, 2018

Uwagi ogólne Teatr nowoczesny to teatr o pełnej widoczności i pełnej słyszalności, tzn. teatr, w którym z każdego miejsca widowni można obserwować swobodnie akcję na przestrzeni całej sceny, zarówno wzrokowo jak i słuchowo. Toteż dążeniem najwybitniejszych reżyserów jak Reinhart, Jassner, Piscator, Brecht i inni jest bezpośrednie związanie widza ze sceną. Tego rodzaju teatr był przedmiotem wielu dociekań teoretycznych i wielu projektów naj wybitniejszych architektów i konstruktorów, jak np. projekt teatru Meyerholda w Moskwie, architektów M. G. Barhima i C. E. Wachtangowa, TeatrTotalny w Berlinie W. Gropiusa, wreszcie ostatnio Teatr Narodowy w Mannheim, zaprojektowany przez arch. G. Webera. Teatr Meyerholda w Moskwie jest typowym przykładem teatru jednoprzestrzennego, gdzie widzów otacza przestrzeń sceny, na której dzięki dwu pomostom obrotowym w prosty sposób, bez skomplikowanych mechanizmów, odbywać się mogą różnorodne przedstawienia. Późniejsze rozwiązanie W. Gropiusa jest niestety zbytnio zmechanizowane, gdyż publiczność byłaby w ciągłym ruchu okrężnym na około sceny. Nie bez wpływu była tu technika filmowa, z ruchomą kamerą, w tym przypadku jednak ruch odbywa się na ekranie, podczas gdy publiczność pozostaje w spokoju. Zniszczenia wojenne zdawałoby się stworzyły wyjątkową sposobność, aby teatry odbudować i budować wg nowych zasad. Niestety architektura teatrów, a za nimi i konstrukcja poszły po najmniejszej linii oporu i z małymi wyjątkami, jak wspomniany teatr w Mannheim, mamy dziś teatry, których kanonem jest żelazna kurtyna, sztywna rampa i wysoka wieża sceny. Osobnym zagadnieniem są teatry operowe i operowo-baletowe. Konieczność wprowadzenia na scenę dużych kilkudziesięcioosobowych chórów oraz duże przestrzenie dla baletu wymagają nie tylko wielkich rozmiarów sceny, ale i zascenia dla pomieszczenia dużej liczby osób. Szczególnej troskliwości wymaga usytuowanie i rozwiązanie miejsca dla orkiestry. Dzisiejsze orkiestry operowe wymagają przestrzeni dla 100+120 muzyków; dotyczy to nawet opery o mniejszym zespole orkiestry (np. pięćdziesięciu muzyków). Przy mniejszych orkiestrach wykonanie utworu operowego nie daje pełnego zadowolenia słuchaczom. Nowy budynek opery musi być projektowany z wielką dalekowzrocznością i wszechstronnością, jak wszechstronna jest sztuka, którą reprezentuje teatr operowy. Poezja, muzyka, plastyka dekoracji i ruch baletu, łączą się tu w jedną całość. [patrz też: beton na ścianę, Bloczki betonowe, listwa przypodłogowa biała ]