Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Wody rzek i strumieni

Tuesday, July 19th, 2016

Wody rzek i strumieni Jakość i ilość wody jest zmienna w szerokich granicach, Ilość zależy od warunków hydrologicznych a szczególnie w górach ulega dużym zmianom. Jakość wody zależy od charakteru zlewni, spadku koryta i terenu, rodzaju gleby, zalesienia oraz od liczby i wielkości osiedli. Na ogół wody rzek i strumieni mają zmienną przezroczystość i zabarwienie, a zanieczyszczenia organiczne i bakteriologiczne są zazwyczaj duże i również zmienne, twardość na ogół mała. Wody rzek i strumieni podczas powodzi są na ogół bardziej zanieczyszczone. W okresie niskich stanów mętność wody jest mała, lecz stosunkowo większa zawartość zanieczyszczeń rozpuszczonych. Temperatura tych wód jest bardzo zmienna: w zimie wynosi 3-4 -c, w lecie 18-20 C. Wahania te są nieznacznie łagodzone w przewodach, bowiem roczne wahania temperatur gruntu są mniejsze. Woda z rzek i strumieni musi być przed użyciem oczyszczona. [więcej w: aluminium 6082, deska elewacyjna, podłogi drewniane ]

Maszyna S.Frugoni Vi La Spezi

Tuesday, July 12th, 2016

Wydaje się, że do robót najlepiej nadają się maszyny tego typu, jak skonstruowana przez firmę S.Frugoni Vi La Spezi we Włoszech maszyna wycinająca wprost ze skały odpowiedniego wymiaru elementy kamienne. Przy zastosowaniu tego typu maszyny, obróbka polegałaby jedynie na wycięciu bruzd na kable sprężając. Pierwszą w Polsce próbą zastosowania konstrukcji z kamienia sprężonego jest wykonany w 1958 r., niewielki mostek drogowy o rozpiętości 5,00 m w miejscowości Gatka koło Suchedniowa. Mostek ten wykonano wg projektu mgr. inż. j.Pietrzykowskiego z elementów z granitu strzegomskiego wymiarów 24x40xl00 cm. słabszej strukturze są przede wszystkim atakowane przez czynniki korodujące, które na nich koncentrują swoją niszczącą działalność. W konstrukcji sprężonej obniżenie wytrzymałości jednego elementu decydować może o wytrzymałosci całej konstrukcji tak, jak wytrzymałość najsłabszego ogniwa decyduje o wytrzymałości łańcucha. Znane konstruktorom zjawisko pełzania zachodzące w betonach nie jest dotychczas dostatecznie zbadane w stosunku do kamienia naturalnego, wiadomo jednak że kamień jak zresztą i inne materiały, odkształca się pod działaniem sił ściskających. Gdy siła śc iskająca działa trwale, następują z bieg i em czasu dodatkowe odkształcenia opóźnione, które w pewnych wypadkach mogą być nawet większe od odkształceń początkowych. Te odkształcenia opóźnione mogą być szczególnie szkodliwe, gdy występują w elementach bardziej od innych dotkniętych korozją. Jeżeli długość konstrukcji skraca się wskutek powstających od kształceń , skracają się również pręty stalowe. Wstępne naprężenia maleją i następuje zwichnięcie koncepcji konstrukcyjnej. Tak więc kamień na elementy konstrukcji wstępnie sprężonych powinien być wybierany z warstw skalnych wyrożniających się jednorodnością struktury, a próbki kontrolne powinny być badane zarówno okresowo jak przy każdej zauważonej w skale zmianie. [więcej w: podłogi drewniane, deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]