Posts Tagged ‘bufor ciepła’

Budowa filarów i przyczólków

Monday, December 24th, 2018

Przy budowie filarów i przyczółków mostowych stosuje się obecnie układanie licówki po dwie warstwy, ustawiane na sucho przy pomocy kliników i kamyków regulujących. Po ustawieniu i dokładnym uregulowaniu położenia poszczególnych kamieni, zapełnia się zaprawą spoiny poziome i pionowe, a następnie wypełnia się środek filara. Jeżeli środek filara wypełnia się murem, ważną rzeczą jest rozścielenie zaprawy i układanie, a właściwie wciskanie np. kamienia łamanego w zaprawę, tak by zaprawa dokładnie ob lepiła kamień ze wszystkich stron. Murowanie na sucho, a następnie zalewanie muru zaprawą daje konstrukcję znacznie słabszą i bardziej porowatą. …read more

Płyty cokołowe

Monday, December 24th, 2018

Płyty cokołowe, ze względu na ich specjalne ochronne znaczenie, dajemy grubsze od 6 cm, jako minimum, do 12 cm grubości. Ustawia się je opierając na odsadzkach muru lub na wspornikowo nadwieszonych kilku warstwach cegły (3-4). Pod dolną warstwą płyt na odsadzce należy podłożyć dwie warstwy izolacyjne z papy bitumicznej. Odsadzka powinna znajdować się na wysokości płyty chodnikowe j , tak aby dolna krawędź płyty była na wysokości chodnika. W żadnym wypadku nie należy zapuszczać płyt cokołowych w ziemię, Okładziny płytowe ścian zewnętrznych można wykonywać ze wszystkich gatunków skał budowlanych w Polsce. …read more

Ogólna charakterystyka falowania morskiego

Monday, December 24th, 2018

Najważniejsze z inżynierskiego punktu widzenia są fale wiatrowe, wywołane działaniem wiatru na swobodną powierzchnię morza. Fale te zalicza się do fal krótko-okresowych, głównie grawitacyjnych (o okresie od 1 do 30 s), których energia zużywa się przede wszystkim na pokonanie bezwładności wody wywołanej jej ciężarem. Z uwagi na czynnik generujący fale wiatrowe, dzieli się je na fale Wymuszone oraz swobodne. Fala wymuszona występuje w czasie działania wiatru, natomiast swobodna po jego ustaniu, przy czym mówi się często w pierwszym przypadku o tzw. fali żywej, natomiast w drugim przypadku o fali martwej lub rozkołysanej .. …read more

Obciążenia budowli morskich

Sunday, December 23rd, 2018

Konstrukcje hydrotechniczne, takie jak falochrony, nabrzeża lub umocnienia brze- gów poddawane są zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji siłom pochodzącym od następujących obciążeń: a) zasadniczych (podstawowych), b) dodatkowych; c) wyjątkowych (specjalnych). Do obciążeń zasadniczych, działających w warunkach normalnej pracy danej budowli, zalicza się w przypadku konstrukcji morskich obciążenia stałe oraz pochodzące od czynników naturalnych: e) ciężar własny budowli, f) parcie i, odpór gruntu, g) parcie i uderzenie fali, h) parcie wody gruntowej, i) obciążenie lodem, a ponadto obciążenia użytkowe: f) oddziaływanie statków, g) obciążenia od budowli nadwodnych, urządzeń przeładunkowych, transportowych, składowanych towarów, tłumu ludzi itp. Wymienione obciążenia mogą występować w całości lub tylko częściowo, w zależności od rodzaju budowli. Do obciążeń dodatkowych zalicza się krótkotrwale działające siły, nie mające w za- sadzie bezpośredniego związku z przeznaczeniem budowli (np. pochodzące od wiatrów sztormowych, od dodatkowego parcia wody, wynikłego z powodu uszkodzenia urządzeń odwadniających, tzw. …read more