Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

WLASCIWOSCI CHEMICZNE WODY

Saturday, July 23rd, 2016

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE WODY Suchą pozostałość określa się po wyparowaniu wody (reszta parowania) i wysuszeniu ciał obcych przy temperaturze do 105 C. Reszta prażenia otrzymuje się po ogrzaniu reszty parowania do temperatury ok. 800 -c. wskutek czego, po ulotnieniu się ciał organicznych, pozostają związki mineralne. Woda do zaopatrywania kotłów parowych musi być miękka (kamień kotłowy) i reszta prażenia nie powinna przekraczać 300 mg/L Woda o zawartości 500 mg/I lub więcej związków mineralnych nie nadaje się do celów pitnych i może służyć wyłącznie do gaszenia pożarów, polewania ulic, mycia podłóg i nawadniania roślin, jeżeli nie zawiera związków szkodliwych. Twardość wody. Woda zawiera zawsze pewne ilości soli rozpuszczonych, przede wszystkim kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03h magnezu, Mg HC03h, jak również sole innych kwasów (H2S04, HCI itp. ). Zawartość soli rozpuszczonych w wodzie stan-owi o twardości wody. Kwaśne węglany wapnia i magnezu tworzą twardość węglanową przemijającą i w czasie gotowania wody rozpadają się, a utworzone, trudno rozpuszczalne węglany CaC03, zgodnie z równaniem Ca (HCOa)2 = CaC03+C02+H20 wytrącają się z wody. Pozostała zawartość soli, np. w formie- siarczanów, określa twardość niewęglanową stałą, suma zaś twardości węglanowej i niewęglanowej stanowi twardość ogólną. [hasła pokrewne: Bloczki betonowe, ocieplenie poddasza, ocieplenie domu ]

Wody rzek i strumieni

Tuesday, July 19th, 2016

Wody rzek i strumieni Jakość i ilość wody jest zmienna w szerokich granicach, Ilość zależy od warunków hydrologicznych a szczególnie w górach ulega dużym zmianom. Jakość wody zależy od charakteru zlewni, spadku koryta i terenu, rodzaju gleby, zalesienia oraz od liczby i wielkości osiedli. Na ogół wody rzek i strumieni mają zmienną przezroczystość i zabarwienie, a zanieczyszczenia organiczne i bakteriologiczne są zazwyczaj duże i również zmienne, twardość na ogół mała. Wody rzek i strumieni podczas powodzi są na ogół bardziej zanieczyszczone. W okresie niskich stanów mętność wody jest mała, lecz stosunkowo większa zawartość zanieczyszczeń rozpuszczonych. Temperatura tych wód jest bardzo zmienna: w zimie wynosi 3-4 -c, w lecie 18-20 C. Wahania te są nieznacznie łagodzone w przewodach, bowiem roczne wahania temperatur gruntu są mniejsze. Woda z rzek i strumieni musi być przed użyciem oczyszczona. [więcej w: Bloczki betonowe, deska elewacyjna, podłogi drewniane ]