Metody statystycznych i stochastycznych

Praktyczne stosowanie metod statystycznych i stochastycznych natrafia jeszcze na znaczne trudności (m. in. brak wyposażenia wybrzeży w falografy, zbyt krótki okres i zbyt mała ilość potrzebnych obserwacji), ciągle aktualne jest posługiwanie się tzw. wzorami empirycznymi dla wyznaczenia parametrów fal, potrzebnych do wyznaczenia wartości sił wywieranych przez nie na budowle hydrotechniczne, Wielkość fali pełnomorskiej zależna jest głównie od siły wiatru, czasu jego trwania oraz rozciągłości działania, przez którą rozumie się długość przestrzeni wodnej, nad którą może rozwinąć się wiatr, wiejący ku danemu miejscu. Do wzorów, uzależniających wysokość (względnie długość) fali tylko od rozciągłości działania wiatru D (liczonej w km) należą: a) wzór Stevensona hmax = 0,36yD -0,28D +0,82 [m] przy czym dla D > 75 km pomija się drugi i trzeci człon wzoru, b) wzór Iribarrena hmx = 1,2 JID [m] Lmax = 31 ftD [m] C) wzór Hansena (stosunkowo najbardziej miarodajny dla Bałtyku) hmax = 0,26 VD [ID] Ponieważ przyjmuje się, że fala osiąga swoje największe wymiary przy rozciągłości wiatru D 375 km, (200 mil morskich), stąd do wzorów powyższych nie należy wstawiać wartości większej, chociażby to wynikało z istniejących warunków. Na podstawie podanych wzorów można sporządzić tzw. różę falowania (wg Mistata), obrazującą wysokość fal, nadchodzących z różnych kierunków do danego miejsca. Gdy brak jest danych co do długotrwałości naj silniej szych wiatrów sztormowych, można przyjąć w naszych warunkach lmax = 30 godzin. Dla określenia tzw. charakterystycznej wysokości fali w warunkach Bałtyku (będącej średnią z wysokości 33% fal najwyższych) należy (wg pracy  otrzymaną wysokość fali na podstawie wzoru Boergena pomnożyć przez współczynnik 0,8. W przypadku dysponowania dodatkowymi danymi co do prędkości W (w m/s) i czasu trwania t (w godz.) wiatru wiejącego z danego kierunku stosuje się wzory Boergena: hmllx = O,015WVD [patrz też: płytki na płycie osb, głębokość przemarzania, gascolt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt głębokość przemarzania płytki na płycie osb