Kotwienie płyt

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Do kotwienia płyt stosuje się przesuwne kotwy różnych typów, jak np. nieruchomo osadzona w konstrukcji kotwa zakończ ona jest pionowym okragłym trzpieniem. Płaskownik zamocowany na stałe w górnej krawędzi płyty . Nasadzony na trzpień ma możność poruszania się w kierunku pionowym. Inny sposób polega na ustawieniu na ścianach elewacji prętów pionowych z żelaza okrągłego średnicy 10-12 mm, rozstawionych odpowiednio do szerokości płyt okładzinowych. …read more

Ochrona gzymsów

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Skały jak wiadomo, są nasiąkliwe a wykonane nawet w fakturze szlifowanej ,zachowują chropowatość powierzchni utrudniającą ściekanie wody. Aby uchronić gzyms od zamakania i ułatwić ściek wód deszczowych za Lec a się pokrywanie górnej powierzchni blachą cynkową. Argumenty projektantów o psuciu przez blachę efektów plastycznych i o podrażaniu kosztów budowy mus zastąpić przed koniecznością technologiczną. W wyjątkowych wypadkach stosowania na gzymsy główne skał magmowych lub metamorficznych, co zdarzyć się może w budowlach sakralnych lub specjalnie eksponowanych, można zrezygnować z krycia blachą pod warunkiem zachowania właściwych spadków i faktury. Gzyms wieńczący wykonujemy takiej grubości w głąb, aby leżał na murze lub konstrukcji w stanie równowagi statycznej. …read more

Stopnie schodów zewnętrznych

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Stopnie schodów zewnętrznych wykonuje się przeważnie z bloczków. Aczkolwiek można w zasadzie stosować okładzinę stopni wykonanych z cegły lub w betonie, jednak większa ilość spoin ułatwia przedostawanie się wilgoci do podłoża kamienia. Stopnie układamy z lekkim 3-4% spadkiem na zewnątrz, celem ułatwienia ściekania wód opadowych. Na stopnie zewnętrzne o dużym nasileniu ruchu, stosować należy mało ścieralne skały magmowe, a przede wszystkim granity śląskie, które nawet po długim okresie użytkowania zachowują chropowatość powierzchni , utrudniającą poślizg. Na stopnie o małym nasileniu ruchu można stosować i inne małościeralne i nienasiąkliwe skały jak np. …read more

Stopnie wewnętrzne

Posted by admin on September 17th, 2019
Comments Off

Stopnie wewnętrzne wykonuje się przeważnie techniką okładzinową . Polega ona na okładaniu gotowej konstrukcji, zwykle żelbetowej, płytami kamiennymi. Okładzina schodów składa się ze stopnicy, podstopnicy i cokolika przyściennego. Na stopnice stosuje się skały małościeralne, a jednocześnie dekoracyjne w barwie i użyleniu. Kwestie, nasiąkliwości i odporności na wpływy czynników atmosferycznych nie odgrywa we wnętrzach żadnej roli. …read more

Ogólna charakterystyka falowania morskiego

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Najważniejsze z inżynierskiego punktu widzenia są fale wiatrowe, wywołane działaniem wiatru na swobodną powierzchnię morza. Fale te zalicza się do fal krótko-okresowych, głównie grawitacyjnych (o okresie od 1 do 30 s), których energia zużywa się przede wszystkim na pokonanie bezwładności wody wywołanej jej ciężarem. Z uwagi na czynnik generujący fale wiatrowe, dzieli się je na fale Wymuszone oraz swobodne. Fala wymuszona występuje w czasie działania wiatru, natomiast swobodna po jego ustaniu, przy czym mówi się często w pierwszym przypadku o tzw. fali żywej, natomiast w drugim przypadku o fali martwej lub rozkołysanej .. …read more

Płyty cokołowe

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Płyty cokołowe, ze względu na ich specjalne ochronne znaczenie, dajemy grubsze od 6 cm, jako minimum, do 12 cm grubości. Ustawia się je opierając na odsadzkach muru lub na wspornikowo nadwieszonych kilku warstwach cegły (3-4). Pod dolną warstwą płyt na odsadzce należy podłożyć dwie warstwy izolacyjne z papy bitumicznej. Odsadzka powinna znajdować się na wysokości płyty chodnikowe j , tak aby dolna krawędź płyty była na wysokości chodnika. W żadnym wypadku nie należy zapuszczać płyt cokołowych w ziemię, Okładziny płytowe ścian zewnętrznych można wykonywać ze wszystkich gatunków skał budowlanych w Polsce. …read more

Budowa filarów i przyczólków

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Przy budowie filarów i przyczółków mostowych stosuje się obecnie układanie licówki po dwie warstwy, ustawiane na sucho przy pomocy kliników i kamyków regulujących. Po ustawieniu i dokładnym uregulowaniu położenia poszczególnych kamieni, zapełnia się zaprawą spoiny poziome i pionowe, a następnie wypełnia się środek filara. Jeżeli środek filara wypełnia się murem, ważną rzeczą jest rozścielenie zaprawy i układanie, a właściwie wciskanie np. kamienia łamanego w zaprawę, tak by zaprawa dokładnie ob lepiła kamień ze wszystkich stron. Murowanie na sucho, a następnie zalewanie muru zaprawą daje konstrukcję znacznie słabszą i bardziej porowatą. …read more

Grubość płyt okładzinowych

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Grubość płyt okładzinowych zależy w duże mierze od rodzaju obróbki powierzchni licowych. Przy obróbce udarowej grubości muszą być większe, ze względu na możliwośc pęknięcia przy uderzeniu, przy obróbce ściernej grubości mogą być mniejsze. Wymiary powierzchni płyt okładzinowych zależą od cech fizycznych materiału i od przeciętnych (standardowych) wymiarów bloków z danego złoza. Standardowe wymiary bloków dla ważniejszych kamieniołomów polskich. Dwa pierwsze wymiary są wymiarami powierzchni, wspornych bloku , trzeci wymiar jest jego grubością i odpowiada wysokości eksploatowanej warstwy skalnej. …read more

Ściany murowane

Posted by admin on September 16th, 2019
Comments Off

Aby zalewka dobrze związała należy ściany murowane wykonywać na pustą fugę, zaś ściany betonowe ponacinać dziobakiem, lub grotem dla umożliwienia większej przyczepności. Również tylna powierzchnia płyty powinna być nacięta dłutem lub grotem. Zarówno ściana jak i tylna część płyty, powinny być starannie zmyte z kurzu i zmoczone wodą. Zaprawę zalewa się dzbankami z dziobkiem przy użyciu lejków- z lekko zagiętym końcem w celu uchronienia powierzchni licowych od zacieków cementowych. Spoiny od strony zewnętrznej zatyka się dokładnie sznurem lub pakułami. …read more

Metody statystycznych i stochastycznych

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off

Praktyczne stosowanie metod statystycznych i stochastycznych natrafia jeszcze na znaczne trudności (m. in. brak wyposażenia wybrzeży w falografy, zbyt krótki okres i zbyt mała ilość potrzebnych obserwacji), ciągle aktualne jest posługiwanie się tzw. wzorami empirycznymi dla wyznaczenia parametrów fal, potrzebnych do wyznaczenia wartości sił wywieranych przez nie na budowle hydrotechniczne, Wielkość fali pełnomorskiej zależna jest głównie od siły wiatru, czasu jego trwania oraz rozciągłości działania, przez którą rozumie się długość przestrzeni wodnej, nad którą może rozwinąć się wiatr, wiejący ku danemu miejscu. Do wzorów, uzależniających wysokość (względnie długość) fali tylko od rozciągłości działania wiatru D (liczonej w km) należą: a) wzór Stevensona hmax = 0,36yD -0,28D +0,82 [m] przy czym dla D > 75 km pomija się drugi i trzeci człon wzoru, b) wzór Iribarrena hmx = 1,2 JID [m] Lmax = 31 ftD [m] C) wzór Hansena (stosunkowo najbardziej miarodajny dla Bałtyku) hmax = 0,26 VD [ID] Ponieważ przyjmuje się, że fala osiąga swoje największe wymiary przy rozciągłości wiatru D 375 km, (200 mil morskich), stąd do wzorów powyższych nie należy wstawiać wartości większej, chociażby to wynikało z istniejących warunków. …read more