Obciążenia budowli morskich

Konstrukcje hydrotechniczne, takie jak falochrony, nabrzeża lub umocnienia brze- gów poddawane są zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji siłom pochodzącym od następujących obciążeń: a) zasadniczych (podstawowych), b) dodatkowych; c) wyjątkowych (specjalnych). Do obciążeń zasadniczych, działających w warunkach normalnej pracy danej budowli, zalicza się w przypadku konstrukcji morskich obciążenia stałe oraz pochodzące od czynników naturalnych: e) ciężar własny budowli, f) parcie i, odpór gruntu, g) parcie i uderzenie fali, h) parcie wody gruntowej, i) obciążenie lodem, a ponadto obciążenia użytkowe: f) oddziaływanie statków, g) obciążenia od budowli nadwodnych, urządzeń przeładunkowych, transportowych, składowanych towarów, tłumu ludzi itp. Wymienione obciążenia mogą występować w całości lub tylko częściowo, w zależności od rodzaju budowli. Do obciążeń dodatkowych zalicza się krótkotrwale działające siły, nie mające w za- sadzie bezpośredniego związku z przeznaczeniem budowli (np. pochodzące od wiatrów sztormowych, od dodatkowego parcia wody, wynikłego z powodu uszkodzenia urządzeń odwadniających, tzw. obciążenia montażowe, występujące w czasie prowadzenia robót budowlanych). Obciążenia wyjątkowe nie działają ,w normalnych warunkach budowlanych i eksploatacyjnych. Można tu wymienić stany katastrofalne poziomu wody, trzęsienia ziemi, siły powstające wskutek uszkodzenia części konstrukcji itp. Przy obliczeniach statycznych budowli morskich należy zestawić najniekorzystniej działające obciążenia zasadnicze i dodatkowe, mogące wystąpić w danym przypadku. Obciążeń wyjątkowych na ogół (w praktyce) nie uwzględnia się w obliczeniach: Prawidłowe wyznaczenie wielkości obciążeń działających na daną konstrukcję jest bardzo istotne, ponieważ należy pamiętać, że zadaniem każdej budowli, oprócz jej charakteru funkcjonalnego jest przeniesienie tych sił na podłoże w taki sposób, aby zarówno w budowli i jej elementach, jak też w podłożu nie wystąpiły żadne szkodliwe naprężenia względnie odkształcenia.. [hasła pokrewne: płytki na płycie osb, głębokość przemarzania, gascolt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt głębokość przemarzania płytki na płycie osb