Charakterystyczne parametry fal morskich

Charakterystyczne parametry fal morskich, z których najważniejsze to wysokość (h) i długość (L) fali wyznaczane są na podstawie wzorów teoretycznych względnie empirycznych. Teorie falowania zajmują się w zasadzie falą wyidealizowaną, o ustalonym profilu, zbliżoną w pewnym stopniu do fali martwej (rozkołys). Obecnie istnieje dość duża ilość różnych teorii falowania odnoszących się do różnego rodzaju fal oscylacyjnych jak i translacyjnych, przy czym we wszystkich teoriach dużą rolę odgrywają parametry bezwymiarowe h/L, h/H i L/H. Do tej pory jednak nie ma teorii, która by obejmowała wszystkie rodzaje fal, jako jej szczególne przypadki. Z bardziej znanych teorii wymienić należy liniową teorię fali o małej amplitudzie, teorię fali trochridalnej Gerstnera, nieliniową teorię fali o skończonej amplitudzie Stokesa oraz Miche-Biesela, a także teorię fali knoidalnej Kortewega i de Vriesa. Omówienie tych teoriinie mieści- się w ramach niniejszego skryptu. Odsyła się tu czytelnika do literatury polskiej, gdzie w książce C. Drueta i Z. Kowalika przedstawiono to zagadnienie szerzej. Ponadto w bardzo przejrzysty, zwięzły sposób omówiono zasady podstawowych. teorii falowania w podręczniku S. Hockla oraz w artykule Rueta. Należy jedynie w tym miejscu wspomnieć, że w ostatnim okresie stosunkowo dużo opracowań poświęcono teoriom fal występujących w strefie ograniczonych głębokości i zmieniających się w procesie transformacji. Z fal tego typu wymienić należy fale typu Michea, knoidalne i samotne, różniące się przede wszystkim swym profilem, a głównie stromością, tj. stosunkiem h/L. NPrzykładowo porównanie profilu oscylacyjnej fali sinusoidalnej z knoidalną i samotną. Fale tego typu odgrywają znaczną rolę przy wyznaczaniu obciążeń hydrodynamicznych na budowle morskie i z tego też względu zagadnienie to będzie omówione szerzej w następnym punkcie. [przypisy: płytki na płycie osb, głębokość przemarzania, gascolt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt głębokość przemarzania płytki na płycie osb