Palac Pracy w Turynie we Wloszech

Posted by admin on May 17th, 2017
Comments Off

Jedną z ostatnich realizacji Nerviego jest wzniesiony w związku z uroczystością 100-Iecia Zjednoczenia Włoch Palazzo deI Lavoro w Turynie. Pier Luigi Nervi wraz ze swym synem Antonio Nervi stworzyli budowlę gigant, halę o wysokości 25 m, przekrywającą powierzchnię 25 000 m2, do której dochodzi jeszcze 9000 m2 powierzchni wystawowej na galerii obiegającej halę, powierzchnię, na której można by zmieścić dwa warszawskie rynki staromiejskie albo kościół św. Piotra i Colosseum Halę przekrywa 16 slupów parasoli o rzucie 38:><38 2016

Ogólnie wszystkie teorie falowania daza

Posted by admin on February 10th, 2017
Comments Off

Ogólnie wszystkie teorie falowania dążą do wyprowadzenia na drodze matematycznej – równań opisujących przyjęty profil fali oraz do określenia związków między parame- trami fali w danych warunkach. Opierają się one na podstawowych zasadach hydro- .dynamiki, de których należą znane równania Eulera, w których odpowiednio: vx, Vy, v; są składowymi prędkości wody w dowolnym punkcie przestrzeni, przez którą woda przepływa, u, w są składowymi (poziomymi i pionowymi) prędkości orbitalnej, p – oznacza ciśnienie, e – gęstość wody, g – przyspieszenie ziemskie. Ponadto istotne jest jeszcze ustalenie warunków brzegowych, w większości przyjmo- wanych dla swobodnej powierzchni wody w postaci warunku Cauchy’ego-Poissona 02